Krasnystaw, 23.08.2019r.

Wybór oferty

spośród złożonych ofert cenowych wykonania zamówienia pn.: Zamówienie w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2017-2019 „Aktywna Tablica”.

Przedmiotem zamówienia było dostarczenie i montaż tablic interaktywnych z projektorem ultrakrótkoogniskowym – 2 sztuki oraz głośników lub innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku – 2 sztuki. Wszystkie pomoce musiały spełniać następujące warunki: muszą posiadać deklarację CE; producent musi posiadać certyfikat ISO 9001; komplet urządzeń i oprogramowania do obsługi pomocy dydaktycznych danego rodzaju musi pochodzić od jednego dostawcy; sprzęt musi być fabrycznie nowy (wyprodukowany nie wcześniej niż 9 miesięcy przed dostawą) i wolny od obciążeń prawami osób trzecich; musi posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w języku polskim; okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę nie może być krótszy niż 2 lata. Szkolenia z obsługi urządzeń: Treści szkolenia muszą obejmować co najmniej: elementy multimedialnego zestawu interaktywnego, sposób uruchomiania zestawu, zasady bezpiecznej pracy z zestawem, przekazanie informacji o dostępnych bezpłatnych zasobach internetowych wykorzystywanego oprogramowania.

W wyniku zapytania wpłynęło pięć ofert przygotowanych na określonym wzorze dołączonym do zapytania. Ostatecznie wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę „Dreamtec Sp. z o. o.” Plac Strzelecki 20, 50 – 224 Wrocław. Oferta ta uzyskała w I poziomie kryterium oceniania dotyczącym ceny: 70 pkt., a w II poziomie kryterium oceniania dotyczącym gwarancji: 30 pkt.. Oferta ta spełnia wszystkie warunki techniczne i szkoleniowe zawarte w zapytaniu oraz wszystkie informacje o produkcie wraz z wymaganymi w zapytaniu dokumentami. Inne oferty, który uzyskały mniejszą liczbę punktów i nie zostały wybrane: Verx sp. z o.o. ul. Joteyki 13/52,02-317 Warszawa uzyskała w sumie 71 pkt.; KNET Services sp. z o.o., Pl. J.Kilińskiego 2, 30-005 Rzeszów suma punktów 58; Master Edukacja.pl Łukasz Okoń, ul. Dobrzecka 69-71; 62- 800 Kalisz na sumę punktów 58; Nowa Szkoła sp. z o.o.; ul. POW 25, 90-248 Łódź na sumę punktów 48.

dr Krzysztof Kowalczyk

Zespół Nr 3 Przedszkola i Szkoły Podstawowej

w Krasnymstawie